LAZY MIKE
past
BAD+
07/07/2022–
10/07/2022
Daniel Manzhos, Sasha Yazov, Tvorogov brothers, Maxim Trulov and Ksusha Lastochka, Alexander Kutovoi, Dima Osinnikov and Yakov Khomich.
Bordeaux, France
Bordeaux, France
Daniel Manzhos, Sasha Yazov, Tvorogov brothers, Maxim Trulov and Ksusha Lastochka, Alexander Kutovoi, Dima Osinnikov and Yakov Khomich.
07/07/2022
10/07/2022
Bad+
Nada
05/05/2022–
08/05/2022
Alexander Kutovoi, Ksusha Lastochka and Maxim Trulov, Daniel Mnazhos,
Natalia Pivko, Alexei and Anton Tvorogov,
Sasha Yazov
New York, USA
New York, USA
Alexander Kutovoi, Ksusha Lastochka and Maxim Trulov, Daniel Mnazhos, Natalia Pivko, Alexei and Anton Tvorogov,
Sasha Yazov
05/05/2022
08/05/2022
Nada
Cosmoscow
17/09/2021–
20/09/2021
Ksusha Lastochka
and Maxim Trulov,
Fedora Akimova,
Daniel Lergon
Moscow, Russia
Blazar
08/09/2021-
12/09/2021
Sasha Yazov
Moscow, Russia
Cosmoscow
08/09/2020-
12/09/2020
Nikolai Koshelev,
Daniel Lergon,
Roman Manikhin,
Alexander Kutovoi
Moscow, Russia
Expo Chicago
27/09/2018-
30/09/2018
Daniel Lergon,
Nikolai Koshelev
Chicago, USA
Cosmoscow
07/09/2018-
11/09/2018
Nikolai Koshelev,
Ralf Ziervogel,
Paruyr Davtyan,
Daniel Lergon
Moscow, Russia
Art Los Angeles Contemporary
25/01/2018-
28/01/2018
Mark Kelner, Lev Khesin,
Nikolai Koshelev,
Daniel Lergon, Pakhom,
Ralf Ziervogel
Los Angeles, USA
Cosmoscow
08/09/2017-
12/09/2017
Nikolai Koshelev,
Ralf Ziervogel
Moscow, Russia
Cosmoscow
09/09/2019-
14/09/2019
Appolinaria Brosh,
Daniel Lergon,
Lev Khesin,
Pakhom
Moscow, Russia
Moscow, Russia
Ksusha Lastochka
and Maxim Trulov,
Fedora Akimova,
Daniel Lergon
17/09/2021–
20/09/2021
Cosmoscow
Moscow, Russia
Sasha Yazov
08/09/2021-
12/09/2021
Blazar
Moscow, Russia
Nikolai Koshelev,
Daniel Lergon,
Roman Manikhin,
Alexander Kutovoi
08/09/2020-
12/09/2020
Cosmoscow
Moscow, Russia
Appolinaria Brosh,
Daniel Lergon,
Lev Khesin,
Pakhom
09/09/2019-
14/09/2019
Cosmoscow
Chicago, USA
Daniel Lergon,
Nikolai Koshelev
27/09/2018-
30/09/2018
Expo Chicago
Moscow, Russia
Nikolai Koshelev,
Ralf Ziervogel,
Paruyr Davtyan,
Daniel Lergon
07/09/2018-
11/09/2018
Cosmoscow
Los Angeles, USA
Mark Kelner, Lev Khesin,
Nikolai Koshelev,
Daniel Lergon, Pakhom,
Ralf Ziervogel
25/01/2018-
28/01/2018
Art Los Angeles Contemporary
Moscow, Russia
Nikolai Koshelev,
Ralf Ziervogel
08/09/2017-
12/09/2017
Cosmoscow