Sasha Yazov

Stranger, 2021
Acrylic aerosol spray paint on canvas
50 x 40 cm